Stanislav Dragon

Bachelor's thesis

Návrh modernizace stacionární linky v kamenolomu Výkleky

Proposal for modernisation of the stationary technological lines in the quarry Výkleky
Abstract:
Cílem moji bakalářské práce je návrh modernizace stacionární linky v kamenolomu Výkleky. Tato bakalářská práce popisuje historii lomu, charakteristiku ložiska, technologii dobývání, dopravy, současný stav výrobní linky a samozřejmě samotný návrh modernizace. Návrh modernizace stacionární linky v kamenolomu Výkleky se týká úpravy technologie zpracování kameniva po primárním stupni drcení, konkrétně …more
Abstract:
The aim of my thesis work is the modernization of fixed lines in the quarry Výkleky. This thesis describes the history of the quarry, bearing characteristics, technology, mining, transport, the current status of the production line, and of course, the modernization proposal. Proposal for modernization of fixed lines in the quarry Výkleky concerns processing technology aggregates after primary crushing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2016
  • Supervisor: Vlastimil Řepka
  • Reader: Tomáš Červenka

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bachelor programme / field:
Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin