Stanislav Dragon

Bakalářská práce

Návrh modernizace stacionární linky v kamenolomu Výkleky

Proposal for modernisation of the stationary technological lines in the quarry Výkleky
Anotace:
Cílem moji bakalářské práce je návrh modernizace stacionární linky v kamenolomu Výkleky. Tato bakalářská práce popisuje historii lomu, charakteristiku ložiska, technologii dobývání, dopravy, současný stav výrobní linky a samozřejmě samotný návrh modernizace. Návrh modernizace stacionární linky v kamenolomu Výkleky se týká úpravy technologie zpracování kameniva po primárním stupni drcení, konkrétně …více
Abstract:
The aim of my thesis work is the modernization of fixed lines in the quarry Výkleky. This thesis describes the history of the quarry, bearing characteristics, technology, mining, transport, the current status of the production line, and of course, the modernization proposal. Proposal for modernization of fixed lines in the quarry Výkleky concerns processing technology aggregates after primary crushing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Vlastimil Řepka
  • Oponent: Tomáš Červenka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin