Petr Saksa

Bachelor's thesis

Prevence kriminality v souvislosti s požíváním alkoholu mladistvými

Prevention criminality of consumption alcohol by juvenile
Abstract:
Předmětem bakalářské práce je analýza systému prevence kriminality požívání alkoholu mladistvými a návrh na jeho zlepšení. Teoretická část vymezuje základní pojmy týkající se kriminality, mladistvých, alkoholu a prevence kriminality. Je popsán právní rámec trestního řízení ve věcech mladistvých a dokazování přítomnosti alkoholu v krvi. Jsou definovány příčiny požívání alkoholu touto věkovou skupinou …more
Abstract:
The Subject of this bachelor's thesis is an analysis of the current crime prevention of consumption alcohol by juvenile and the proposal of its improvement. The theoretical part defines basic concepts of crime, juveniles, alcohol and crime prevention. Here is described the legal framework of the criminal proceeding in juvenile cases and proving the presence of alcohol in blood. There are also defined …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 9. 2021
  • Supervisor: Miriam Kadlubcová
  • Reader: Simona Slivková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VSB – Technical University of Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bachelor programme / field:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku