Maroš Jány

Diplomová práce

Zkoušení konstrukčních ocelí a jejich ochrana vůči vlivům atmosféry na koksovně

Testing of structural steels and their protection to atmosphere in the coking plant
Anotace:
Rešerše diplomové práce pojednává o vlivech urychlujících atmosférickou korozi, o možnosti monitorování a způsobech protikorozní ochrany konstrukčních ocelí. Popisuje úrovně znečištění atmosfér a následně je zařazuje podle stupně agresivity C1 až CX. Pozornost je dále věnována charakteristikám vybraných typů ocelí a lokálním zdrojům znečištění, ovlivňujícím složení atmosféry na Koksovně Svoboda (KSV …více
Abstract:
Research thesis deals with the effects of accelerating atmospheric corrosion, possibilities of monitoring and ways of anticorrosion protection for structural steels. Thesis describes the levels of air pollution and subsequently classified them according to degree of aggressiveness from C1 to CX. The attention is also paid to the characteristics of selected types of the steel and local sources of pollutions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Stanislav Lasek
  • Oponent: Tomáš Laník

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava