Theses 

Antisociální chování u adolescentů v kontextech vývoje – Mgr. Veronika Sobotková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Veronika Sobotková

Disertační práce

Antisociální chování u adolescentů v kontextech vývoje

Antisocial Behaviour in Adolescence in Contexts of Development

Anotace: Předložená disertační práce se zabývá antisociálním chováním v důležitých kontextech vývoje v adolescenci. Ve výzkumu byla použita data z mezinárodního projektu SAHA (The Social And Health Assessment), který byl v České republice proveden u národního souboru adolescentů z městských oblastí (N = 4980) ve třech věkových kohortách (12, 14 a 16 let). V předkládaném příspěvku jsme se zaměřili na kohorty 12letých a 14letých (N = 3023). K identifikaci osob s různými formami problémového chování jsme provedli nehierarchickou shlukovou analýzu na položkách škály antisociálního chování. Výsledkem byla identifikace 4 typů osob s různou mírou a charakterem antisociálního chování: typ 1 reprezentuje osoby s normálními projevy chování, typ 2 osoby s mírně agresivním chováním (rvačky), typ 3 osoby s vyloženě antisociálním chováním a typ 4 osoby s mírně problémovým chováním (lhaní rodičům a učitelům). Osoby z jednotlivých shluků jsme porovnali z hlediska tří nejdůležitějších kontextů vývoje:rodiny (sociodemografické proměnné a aspekty výchovy), školy (škály školního prostředí a vztahu ke škole) a prostředí vrstevníků (škála důvěrných vztahů s vrstevníky, škála kontaktů s delikventními vrstevníky, škála kontaktů s vrstevníky s abuzem) a z hlediska zneužívání návykových látek (cigarety, alkohol, marihuana a ostatní návykové látky). Zjistili jsme, že na antisociální chování dětí má vliv kvalita vztahu mezi rodiči a dítětem, nikoliv však socioekonomický status rodiny. Z analýzy výpovědí dětí s vysokou mírou antisociálního chování vyplývá, že vyrůstají v rodině s nejistou, nevyrovnanou a nedůslednou výchovou, nevnímají rodiče, jako osoby, které o ně mají zájem. Podle očekávání percipovali z jednotlivých typů školní prostředí jako nejvíce negativní dospívající s vysokou mírou antisociálního chování. Zatímco styky s delikventními vrstevníky narůstají podle očekávání se vzrůstající mírou antisociálního chování dětí, jednotlivé typy se neliší v míře důvěrných vztahů s vrstevníky. Vytvořenou typologii jsme validizovali pomocí vztahů k substancím. Substance jsme rozdělili do čtyř skupin: cigarety, alkohol, marihuana a tvrdé drogy. Čím vyšší míru antisociálního chování osoby vykazovaly, tím častěji také vypovídaly o užívání návykových látek.

Abstract: The diseratation deals with antisocial behaviour in important contexts of adolescent developlment. The research used data subtracted from an international project SAHA (The Social And Health Assessment), which was performed in the Czech Republic. The project included adolescents from town areas (N = 4.980) and covered three age cohorts (12, 14 and 16 years old). The following thesis focuses on 12 and 14 years old subjects (N= 3023). In order to identify subjects of various forms of problematic behaviour we carried out non-hierarchical cluster analysis on scale of antisocial behaviour. Thus we were able to identify four types of subjects of different level and character of antisocial behaviour: type 1 represents subjects with normal behaviour, type 2 represents subjects with slightly aggressive behaviour (fights), type 3 represents subjects with strictly antisocial behaviour and type 4 subjects with slightly problematic bevhaviour (lying to parents or teachers). The subjects were compared according to three main contexts of development: family (socio-demografic variables and aspects of upbringing), schools (scales of school environments and relationship to school) and the environment of the peers (scale of confidential realations to other adolescents, scale of contacts with delinquent adolescents, scale of contacts with adolescents with addiction). The subjects were also sorted according to their attitude to drugs (cigarettes, alcohol, marihuana and other addictive substances). The analysis revealed that the antisocial behaviour is mostly influenced by the quality of the relationships within family (parents-child) and that the socio-economic status of family is not significant. The statements of adolescents with high level of antisocial behaviour show that they grow up in the family with unstable, unbalanced and inconsistent upbringing and that they do not see the parents as people who show interest in them. According to expectation adolescents with strictly antisocial behaviour percieved the school environment as most negative. While frequency of contacts with delinquent peers rise in accordance to the level of antisocial behaviour but the particular types do not vary in the extent of contacts with the peers. The typology was validated by adolescents relations to substances. The substances were divided into four groups: cigarettes, alcohol, marihuana and hard drugs. The more antisocial the subjects behaved the more they also admitted the use of addictive substances.

Klíčová slova: antisociální chování, typologie, kontexty vývoje, návykové látky, antisocial behavior, typology, developmental contexts, addictive substances

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marek Blatný, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc., doc. PhDr. Zdeněk Vtípil, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 16:45, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz