Theses 

Subjektivní potřeba osob bez domova být informován o fungování sociální politiky se zaměřením na sociální dávky a poskytované sociální služby pro tyto osoby – Martina Škývarová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Martina Škývarová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Subjektivní potřeba osob bez domova být informován o fungování sociální politiky se zaměřením na sociální dávky a poskytované sociální služby pro tyto osoby

Subjective needs of homeless people to be informed about the functioning of social policy with a focus on social benefits and social services provided to these persons

Anotace: Tato práce nese téma subjektivní potřeba osob bez domova být informován o fungování sociální politiky se zaměřením na sociální dávky a poskytované sociální služby pro tyto osoby. V první části se soustřeďuje na problematiku sociálního vyloučení, v jejímž následku může docházet ke vzniku bezdomovectví. Také se věnuji tématu sociální politiky, zvláště té oblasti, která se pojí s otázkou bezdomovectví. Popisuji jednotlivé typy sociálních služeb, které mají lidé bez přístřeší možnost využít, stejně jako sociální dávky systému pomoci v hmotné nouzi. Dále vymezuji pojmy jako je subjektivní potřeba nebo konkrétně potřeba informací. Poslední kapitola je věnována pilotnímu šetření, realizovanému na této cílové skupině, které následně hodnotím jednotlivými kritériemi orientovanými na srozumitelnost a správnost pokládaných otázek. Na základě těchto dat je definována medota sběru dat, jenž by byla nevhodnější pro tuto situaci.

Abstract: This thesis is called subjective need of people without home to be informed about functioning of social policy focused on social benefits and provided social services for these people. First part is oriented on the issue of social exclusion which might cause homelessness. I also devoted to the issue of social policy, especially the sphere connected with the topic of homelessness. I described particular types of social services, which people without home can visit as well as social benefits of system of assistance in material need. I also delimited terms like human subjective need or namely need of information. The last chapter is engaged with pilot research which was realized on this target group and which I subsequently assess by particular criterions oriented to intelligibility and rightness of used questions. Based on these data is defined data collection method which would be the most suitable for this situation.

Klíčová slova: Klíčová slova, Bezdomovectví, pomoc v hmotné nouzi, lidé bez domova, lidská potřeba, sociální dávky, sociální služby, pilotní šetření. Key words, Homelessness, assistance in material need, people without home, human need, social benefits, social services, pilot research.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Martin Bednář, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miloslava Šotolová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 18:18, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz