Theses 

Diplomová práce - Vliv přímých zahraničních investic na úroveň regionu. – Bc. Jarmil ZAHRADIL

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jarmil ZAHRADIL

Diplomová práce

Diplomová práce - Vliv přímých zahraničních investic na úroveň regionu.

The influence of foreign direct investment to the economic level of the region.

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá oblastí problematiky přímých zahraničních investic. Nejedná se však o podchycení tohoto problému z makroekonomické úrovně, ale o podchycení a zasazení této problematiky do regionálního kontextu. Zde byl zvolen Jihočeský region, který je z hlediska potenciálních zahraničních investorů regionem spíše periferním. Tato práce zkoumá problematikou přímých zahraničních investic, popisuje jejich vztah k regionálnímu rozvoji obecně. Seznamuje a analyzuje stav přímých zahraničních investic ve vybraném regionu, jejich strukturu a alokaci. Zjišťuje, zda tyto investice generují multiplikační efekt. Analyzuje, zda tyto investice přímo působí na život daného regionu, zda dochází v jejich důsledku ke změnám ve struktuře zaměstnanosti, pohybu pracovních sil v regionu, dopravní obslužnosti, k rozsáhlejší bytové výstavbě.

Abstract: This thesis deals with the areas of foreign direct investment. But it is not about coverage of this issue from a macro-economic level, but on coverage and introduction to this issue in the regional context. Here, he was elected the South Bohemia region, which is from the point of view of potential foreign investors to the region rather peripheral. This work examines the issue of foreign direct investment, describes their relationship to regional development in General. Introduces and analyzes the State of foreign direct investment in the selected region, structure and allocation. Checks whether these investments generate a multiplier effect. Analyzes whether these investments have a direct impact on the life of the region, whether in response to changes in the structure of employment, the movement of labour in the region, served, to more extensive housing construction.

Klíčová slova: Přímé zahraniční investice, dopady, hostitelská ekonomika, růst, transfery

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří ALINA, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

ZAHRADIL, Jarmil. Diplomová práce - Vliv přímých zahraničních investic na úroveň regionu.. Č. Bud., 2012. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 23:59, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz