Roman Camfrla

Diplomová práce

Návrh modernizace technologické linky na úpravu kameniva v kamenolomu Ořechov- dobývacím prostoru Ořechov

Proposal for Modernization of Technological Lines for Aggregate Treatment Ořechov-Quarry Mining Area Ořechov
Anotace:
Autor svou práci rozdělil do šesti kapitol. Nejdříve se zabývá lokalitou a historií kamenolomu Ořechov. Následně popisuje současnou těžbu a zpracování kameniva v daném kamenolomu. Autor líčí čtenáři návrh modernizace technologické linky na úpravu kameniva. Detailně popisuje jednotlivé kroky v provedených změnách a hodnotí jejich přínos pro zefektivnění a zkvalitnění výroby drceného kameniva v kamenolomu …více
Abstract:
The author divided his work into six chapters. First it deals with the locality and history of Ořechov quarry. It then describes the current mining and processing of aggregates in a given quarry. The author describes the proposal for the modernization of the technological line for the treatment of aggregates. It describes in detail the steps in the changes made and evaluates their contribution to improving …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Vlastimil Řepka
  • Oponent: Petr Kříž

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin