Theses 

Vzájemné vztahy České republiky (Československa) a republiky Makedonie (FYROM) v letech 1991 až 2010 a perspektivy dalšího vývoje – Bc. Adam GAZDA, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Adam GAZDA, DiS.

Diplomová práce

Vzájemné vztahy České republiky (Československa) a republiky Makedonie (FYROM) v letech 1991 až 2010 a perspektivy dalšího vývoje

Relations between the Czech Republic (Czechoslovakia) and the Republic of Macedonia (FYROM) in years 1991 and 2010 and the Prospects for Future Development

Anotace: Práce se zabývá vztahy České republiky a Republiky Makedonie zejména v období 1991-2010 a jejich budoucími perspektivami. Bilaterální vztahy těchto zemí nabývají v posledních letech na intenzitě a lze předpokládat, že tato intenzita se bude zvyšovat i v budoucnu. Oba státy však před tímto jevem prošly od roku 1945 složitým vývojem, v rámci něhož nebyly až do roku 1991 (Republika Makedonie) respektive 1992 (Česká republika) samostatnými státy, tudíž byly součástí jiných státních uskupení - Jugoslávie a Československa. Neměly tedy ani samostatnou zahraniční politiku, tato se realizovala přes orgány federace (u Československa do roku 1969 přes orgány unitárního státu), jichž byly součástí. I přes tento fakt začaly postupně navazovat styky v rovině politické, obchodní a nakonec i kulturní. Během konce 80. a v průběhu 90. let dochází k jistému útlumu těchto vztahů a vzájemných kontaktů, aby pak došlo k jejich oživení na konci 90. let mezi již nezávislými zeměmi. Postupně pak docházelo k jejich zintenzivňování a spolupráce se rozšiřovala i do dalších sfér, např. české rozvojové pomoci Republice Makedonii. Potvrzením dobrých vztahů a vzájemné důvěry pak bylo i otevření velvyslanectví České republiky v Republice Makedonii v roce 2006 a o dva roky později otevření makedonského velvyslanectví v ČR. Přesto jsou ve vzájemných vztazích stále velké rezervy. Jedná se zejména o oblast vzájemného obchodu, kulturní prezentace a celkové informovanosti české veřejnosti o Republice Makedonii.

Abstract: The thesis deals with bilateral relations of Czech Republic and Republic of Macedonia particularly in the period from 1991 till 2010 and their future perspectives. Bilateral relations have been intensified recent years and we can assume that this intensity is going to increase in the future as well. However, both countries have undergone complicated evolution before this phenomenon during which they weren't independent states till 1991 (Republic of Macedonia) or 1992 (Czech Republic) and thus they were part of another states - Yugoslavia and Czechoslovakia. For this reason they didn't manage independent foreign policy - this was realized through institutions of federation (in case of Czechoslovakia through institutions of unitary state till 1969) of which they were part. Despite this fact they began to establish contacts at political, business and eventually cultural level. The relations were partly inhibited during late 80ties and during 90ties and revived by the end of 90ties - now between two independent countries. The relations were intensified gradually and the cooperation expanded to other areas as well, for instance Czech development aid to Republic of Macedonia. There has been open embassy of Czech Republic to Republic of Macedonia in 2006 and two years later Macedonian embassy to Czech Republic which can both serve as a proof and result of good relations and mutual trust. Even so there are still some areas which need to improve extensively such as bilateral trade, cultural presentation and overall awareness of Czech public about Republic of Macedonia.

Klíčová slova: Česká republika, Republika Makedonie, Československo, Jugoslávie, vzájemné vztahy, zahraniční politika, FYROM, budoucí perspektivy

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011
  • Identifikátor: 105645

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

Jak správně citovat práci

GAZDA, Adam. Vzájemné vztahy České republiky (Československa) a republiky Makedonie (FYROM) v letech 1991 až 2010 a perspektivy dalšího vývoje. Olomouc, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 13:43, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz