Theses 

Analýza a vyhodnocení interní komunikace mezi zaměstnanci vybrané firmy – Libor Šotek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Libor Šotek

Bakalářská práce

Analýza a vyhodnocení interní komunikace mezi zaměstnanci vybrané firmy

An Analysis and Evaluation of Internal Communication among Employees of a Selected Company

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na fungování vzestupné komunikace mezi nadřízenými a podřízenými, konkrétně se zaměřením na míru jejich spokojenosti s komunikací ve firmě, zabývající se úklidovým servisem a deratizačními službami. Teoretická část práce se věnuje pojetí základní problematiky firemní komunikace spolu s bariérami zabraňujícími její efektivní funkčnosti v odborné literatuře. Praktická část se týká konkrétní úklidové společnosti. K získání potřebných informací pro analýzu a zhodnocení současné situace byla použita metoda písemného dotazování, technika dotazník. Dotazník byl rozdán zaměstnancům zastupující průřez všemi pracovními pozicemi této úklidové společnosti. V práci byly také odhaleny problémové oblasti efektivního fungování komunikace a podány návrhy k jejich řešení, které by mohly vést k usnadnění a zvýšení efektivity vnitropodnikové komunikace a spokojenosti zaměstnanců.

Abstract: The bachelor thesis focuses on the functioning of upward communication between superiors and subordinates, specifically with a focus on their satisfaction with the communication in a company involved in providing cleaning service and disinfestation services. The theoretical part of the thesis deals with the concept of the basic area of problems of company communication together with barriers hindering its effective functioning in professional literature. The practical part concerns a specific cleaning service company. The method of written interview, specifically the questionnaire technique, was used to obtain the information necessary for the analysis and evaluation of the current situation. The questionnaire was handed out to employees representing a cross section of all the positions in this cleaning service company. In the thesis, problematic areas of the effective functioning of communication were brought to light and suggestions of their solutions which could make the internal communication easier and more effective and which could lead to higher employee satisfaction were made.

Klíčová slova: sociologický průzkum, dotazník, škálová otázka, vážený aritmetický průměr, spokojenost, vnitropodniková komunikace

Keywords: sociological research, questionnaire, scale question, weighted arithmetic average, satisfaction, internal company communication

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: Anna Dušková
  • Oponent: Tomáš Mutina

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 08:42, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz