Tomáš Stolařík

Bakalářská práce

Návrh a výpočet výměníku pro klimatizační jednotku osobního automobilu

Design and Calculation of the Heat Exchanger for the Car Air Conditioner
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá návrhem a výpočtem výměníku pro klimatizační jednotku osobního automobilu. V teoretické části jsou popsány chladicí systémy s podrobným popisem klimatizace v osobním automobilu. Dále jsou v této části charakterizovány výměníky tepla a kalorimetrická trať. Praktickou část tvoří výpočet chladicího výkonu klimatizace, tepelného výkonu kondenzátoru klimatizace a teoretického …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the design and calculation of the heat exchanger for the car air conditioner. The theoretical part mentions the description of the cooling systems with a detailed explanation of air conditioning in a car. Further, this part deals with the characteristics of the heat exchangers and the calorimetric track. The practical part includes the calculation of the cooling output …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Zdeněk Kadlec
  • Oponent: Oldřich Kolářík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Provoz energetických zařízení