Ing. Daniel Dvořáček

Bachelor's thesis

Testování úloh v Java

Test of projects in Java
Abstract:
Cílem práce je navrhnout a implementovat systém automatického ověřování odevzdaných úloh v jazyce Java. V teoretické části bakalářské práce budou popsány metodiky a organizace testování. Dále bude sestaven přehled nástrojů pro testování a zmíněna problematika automatického vytváření testovacích případů. V realizační části bude popsán návrh a implementace aplikace, která bude kontrolovat odevzdané úlohy …more
Abstract:
The goal is to design and implement system for automatic validation of tasks in Java. Theoretical part of bachelor's thesis will contain description of testing methods and its organization. There will be also summary of tools for testing and problems of the automatic creation of test cases. In practical part, application's design and implementation will be described. This application will examine submitted …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Karel Šimerda

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Dvořáček, Daniel. Testování úloh v Java. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

University of Pardubice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Bachelor programme / field:
Information Technology / Information Technology

Theses on a related topic