Theses 

Tři tvůrčí přístupy ke King Kongovi Komparativní analýza tří verzí filmu King Kong – Petr FIRLA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Petr FIRLA

Bakalářská práce

Tři tvůrčí přístupy ke King Kongovi Komparativní analýza tří verzí filmu King Kong

Komparativní analýza tří verzí filmu King Kong

COMPARATIVE ANALYSIS OF THREE VERSIONS OF KING KONG MOVIE (1933. 1976. 2005)

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá komparativní analýzou tří verzí filmu King Kong (1933, 1976, 2005). Práce metodologicky vychází z neoformalistického přístupu popsaného v Davidem Bordwellem a Kristtin Thompsonovou v knihách Umění filmu: úvod do studia formy a stylu a Breaking the Glass Armor: Neoformalist Film Analysis. Student se nejprve věnuje teoreticko-metodologickému vymezení a poté produkčně-historickému kontextu. Hlavní analytická část komparuje složky mizanscény, speciální efekty a kameru.Cílem této bakalářské práce je po vzájemné komparaci těchto tří verzí snímku stanovit závislost mizanscény a kamery na speciálních efektech a ukázat, jak se projevují odlišné přístupy tvůrců k jednotlivým snímkům. Student na základě této komparace stanovuje jednotící prvky a proměnu dominanty, projevující se technickým pokrokem a snahou tvůrců příběh inovativně pojmout jako látku pro blockbuster.

Abstract: This bachelor thesis deals with a comparative analysis of three versions of the King Kong movies (1933, 1976, 2005). This study is methodologically based on neoformalistic atittude, described in books by David Bordwell and Kristin Thompson Film Art: An Introduction and Breaking the Glass Armor: Neoformalist Film Analysis. At first the student deals with the theoretical-methodological specification and then with the productional-historical context. The main analytic part comparing mise-en-scene, special effects and camerawork.The aim of this bachelor thesis is comparison of these three movie versions to establish the dependence of the mise-en-scene and camera on special effects and to show how they manifest the different approaches of the creators. Based on the analysis the students finds out unifying elements and the transformation of dominant, manifested by technological progress and its story conceived as blockbuster material.

Klíčová slova: King Kong, komparace, neoformalistická analýza

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Milan Hain, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=226241 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

FIRLA, Petr. Tři tvůrčí přístupy ke King Kongovi Komparativní analýza tří verzí filmu King Kong. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 08:39, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz