Theses 

Ne/stabilita kohabitací v České republice: sekundární analýza panelových dat a její limity – Bc. Lenka Linhartová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Lenka Linhartová

Diplomová práce

Ne/stabilita kohabitací v České republice: sekundární analýza panelových dat a její limity

The (In)stability of Unmarried Cohabitation in the Czech Republic: Secondary Analysis of Panel Data and Methodological Problems

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá stabilitou kohabitací v České republice. Analyzuji sekundární data panelového šetření EU-SILC za roky 2005 až 2010 pro ČR a to pomocí deskriptivní analýzy průřezových tabulek a metodami analýzy přežití. Cílem je odhadnout míru rizika rozpadu kohabitací při kontrole vybraných faktorů, kterými jsou narození prvního společného dítěte, vzdělání muže a typ svazku (zda se jedná o kohabitaci, nebo manželství). Dále modelovat pravděpodobnost přežití, a také popsat relativní distribuci typů tranzice kohabitací v jednotlivých kategoriích vybraných faktorů (přítomnost dětí ve svazku, vzdělání, věk, roční příjem domácnosti). Jelikož pro ČR nemám k dispozici reprezentativní vzorek kohabitací a sleduji nízký počet případů, výsledky vycházejí statisticky nevýznamné. Ale i tak práce nabízí pohled na analýzu dat odlišné povahy, než jaká byla dosud s výzkumem kohabitací v ČR spojena, věnuje se metodologickým problémům, se kterými se bylo třeba vyrovnat při sekundární analýze dat, a na závěr vyzdvihuje důležitou otázku týkající se samotného studia kohabitací a sběru vhodných dat.

Abstract: This diploma thesis deals with the cohabitation stability in the Czech Republic. It analyses secondary data from the panel study EU-SILC in the Czech Republic during years 2005 – 2010 using the descriptive analysis of cross-sectional tables and survival analysis methods. The aim of the thesis is to estimate the hazard ratios of cohabitations’ breakups, while controlling the selected factors (first-born child, man’s education, and union type – cohabitation/marriage). Furthermore, the thesis concentrates on graphing of unions’ survival probability and on describing the relative distribution of the transition types of cohabitations in particular categories of selected factors (children, education, age, household annual income). Because there is no representative sample of cohabitation couples in the Czech Republic, there is a small number of cases. Therefore results of my analysis are not statistically significant. Nevertheless, this thesis provides a new view into a different character data analysis than the Czech researchers have until now practiced within the framework of cohabitation stability. I also focus on methodological problems of secondary data analysis and finally, the thesis emphasizes the task of cohabitation research itself and the task of efficient data collection.

Klíčová slova: kohabitace, stabilita, Česká republika, panelová data, sekundární analýza dat, analýza přežití, průřezové tabulky, cohabitation, stability, The Czech Republic, panel data, secondary data analysis, survival analysis, cross-sectional tables

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2013
  • Vedoucí: prof. Martin Kreidl, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 2. 2019 20:16, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz