Theses 

Inteligentní dopravní systémy – Andrej Matejčík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Andrej Matejčík

Diplomová práce

Inteligentní dopravní systémy

Intelligent Traffic Systems

Anotace: Témou písomnej správy je rozbor problematiky tvorby agilného a konkurencieschopného systému v oblasti dopravy. Okrajovo vykresľuje význam IDS v reálnom svete. Správa popisuje možnosť začlenenia vyvíjanej aplikácie do iných systémov za účelom zvýšenia jej použiteľnosti. V snahe poskytnúť čitateľovi popis nosných technológií a techník využívaných pri budovaní výsledného produktu, popisuje dôvod ich použitia, ktorý sa vzťahuje buď k určitej požiadavke IDS, alebo problému. V snahe vytvoriť kvalitnú architektúru softvérového diela, správa popisuje dostupné možnosti SOA na platforme .NET. Navrhuje implementáciu kľúčových prvkov aplikácie. Taktiež odkrýva spôsob interakcie medzi klientom a serverom. Približuje spôsob vývoja klienta pomocou platformy Silverlight 4.

Abstract: The subject matter of the master´s thesis is the analysis of an agile and competitive system creation in the field of transportation. The thesis marginally describes the significance of ITS in practice and the possibility to involve the application under development in other systems to enhance its applicability. To provide the reader with the description of key technologies and techniques applied to develop the final product the thesis describes the reason of their application that relates to a particular ITS demand or a problem. In order to create a perfect architecture of the software product, the thesis offers available SOA solutions at the NET platform. It suggests implementation of key elements of the application and reveals the way of interaction between the client and the server. The method of client development by using the Silverlight 4 platform is illustrated.

Klíčová slova: Systém, architektúra, SOA, Silverlight, doprava, WCF RIA Services, WCF, webová služba, interoperabilita, modul, vrstva

Keywords: System, architecture, SOA, Silverlight, traffic, WCF RIA Services, WCF, web service, interoperability, module, layer

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Michal Radecký
  • Oponent: Petr Gajdoš

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 19:20, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz