Vít Adamík

Bachelor's thesis

Návrh řešení mezioperační dopravy ve výrobní firmě s využitím AGV

Project of a Process Transport System with AGV in the Production Company
Abstract:
Bakalářksá práce se zabývá analýzou automatické mezioperační dopravy pomocí AGV (automated guided vehicle), jejich navigací, bezpečností a realizací ve výrobních firmách. Součásí je analýza stávajícího mezioperačního procesu výrobní firmy. Na základě získaných poznatků je vypracována zadávací dokumentace s návrhem trasy pro AGV. Výstupem je podání jednotlivých variant s technickoekonomickým zhodnocením …more
Abstract:
Bachelor thesis deals with the analysis of automatic interoperatory transportation with using of AGV (automated guided vehicle), their navigation, safety and implementation in manufacturing companies. It also includes analysis of current state interoperative procces of the interoperatory proces of a manufacturing company. On the basics of this analysis made tender documentation with proposal of route …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: Václav Krys
  • Reader: Lenka Šromová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta strojní

Bachelor programme / field:
Strojírenství / Robotika

Theses on a related topic