Vít Adamík

Bachelor's thesis

Návrh řešení mezioperační dopravy ve výrobní firmě s využitím AGV

Project of a Process Transport System with AGV in the Production Company
Anotácia:
Bakalářksá práce se zabývá analýzou automatické mezioperační dopravy pomocí AGV (automated guided vehicle), jejich navigací, bezpečností a realizací ve výrobních firmách. Součásí je analýza stávajícího mezioperačního procesu výrobní firmy. Na základě získaných poznatků je vypracována zadávací dokumentace s návrhem trasy pro AGV. Výstupem je podání jednotlivých variant s technickoekonomickým zhodnocením …viac
Abstract:
Bachelor thesis deals with the analysis of automatic interoperatory transportation with using of AGV (automated guided vehicle), their navigation, safety and implementation in manufacturing companies. It also includes analysis of current state interoperative procces of the interoperatory proces of a manufacturing company. On the basics of this analysis made tender documentation with proposal of route …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedúci: Václav Krys
  • Oponent: Lenka Šromová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta strojní

Bachelor programme / odbor:
Strojírenství / Robotika

Práce na příbuzné téma