Tomáš Mlčák

Master's thesis

Pásový podvozek pro překonání kolmé překážky

Caterpillar Frame to Overcome Perpendicular Obstacles
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá návrhem stroje pro překonání kolmé překážky. V úvodu jsou sepsaný požadavky a rešerše současně používaných strojů. Následuje popis několika návrhu, zdůvodněni vypracovaného finálního návrhu. V hlavní časti diplomové práce je popsán detailně navržený stroj a vypsané základní výpočty konstrukce. Dále je popsáno potenciální využiti stroje a jeho další možné vylepšení a zlepšení …viac
Abstract:
This thesis describes the design of the machine perpendicular to overcome obstacles. The introduction drafted requirements and retrieval machines used simultaneously. Following is a description of several design rationale prepared the final draft. The main part of the thesis describes in detail a machine designed and listed the basic structure calculations. It is also described the potential use of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedúci: Jiří Fries
  • Oponent: Tomáš Hapla

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava