Theses 

Duševní hygiena v životě komerčního manažera – Bc. Viktoriya Matveeva

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Viktoriya Matveeva

Bakalářská práce

Duševní hygiena v životě komerčního manažera

Mental Hygiene in Commercial Manager's Life

Anotace: Snaha vyhnout se chybám, hyperodpovědnost, zvýšené emocionální napětí se v životě obchodního manažera stávají půdou pro vznik psychických onemocnění. Tato bakalářská práce se soustřeďuje na vysvětlení pojmů psychické zdraví, stres, osobnostní a situační úzkost. Každodenní stresy, kterým je obchodní manažer vystaven, do jisté míry přispívají k projevům vyčerpání, skleslosti a podrážděnosti. Příliš silná motivace být lepší, vyniknout, překonat v něčem ostatní vede k psychickému selhání. Výchova psychologické připravenosti na setkání se stresem a jeho neutralizace je základem pro osvojení si návyků samořízení a podporou psychického zdraví. V této práci jsou popsány a analyzovány příčiny vzniku psychického napětí a jsou zde uvedena doporučení vedoucí k jejich zmírnění a odstranění.

Abstract: Aspiration to avoid the mistakes, hyper responsibility, high emotional tension become a breeding ground for the formation of mental disorders in the life of a commercial manager. This bachelor work is aimed at unfolding such concepts as mental health, stress, personal and situational anxiety. Everyday stress that the commercial manager receives to a greater or lesser extent contributes to the appearance of fatigue, depression and irritability. Too strong motivation to be better and to excel in everything may lead to a nervous breakdown. Psychological readiness to fight and eliminate stress is a basis of mastering the skills of self-regulation and maintenance of mental health. In this work the reasons for mental stress have been vividly analyzed and what is more the recommendations on eliminating them have also been emphasized.

Klíčová slova: stres, distres, stresor, eustres, frustrace, temperament, cholerik, sangvinik, flegmatik, melancholik, komerční manažer, syndrom profesního vyhoření, osobní faktor, rolový faktor, organizační faktor, Světové zdravotnické organizace, neuroza, panická porucha, bipolární afektivní porucha, schizofrenie, paranoia, psychoza, Maslowova pyramida lidských potřeb, konflikt, asertivita, kreativita, Spilbergerův dotazník, osobnostní úzkost, situační úzkost, etické chování, relaxace, techniky relaxace, akustická terapie. vizualizace, autogenní tréning, masáž, jóga, uklidňující dýchání, techniky dýchání, meditace, psychologické poradenství, relaxační centr. stress, distress, stressor, eustress, frustration, choleric, sanguine, phlegmatic, melancholic, commercial manager, professional burnout syndrome, a personal factor, role-factor, organizational factor, the World Health Organization, neurosis, panic disorder, bipolar affective disorder, schizophrenia, psychosis, Maslow's pyramid of human needs, conflict, assertivity, creativity, Spielberg'squestionnaire, personal anxiety, situational anxiety, ethical behavior, relaxation, relaxation techniques, acoustic therapy, visualization, autogenic training, massage, yoga, relaxing breathing, breathing techniques, meditation, psychological counseling, relaxation center.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tibor Brečka, MBA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 00:50, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz