Theses 

Dokumentace drobných památek pomocí mobilního mapování na území obce Morávka – Denisa POSKEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Denisa POSKEROVÁ

Bakalářská práce

Dokumentace drobných památek pomocí mobilního mapování na území obce Morávka

Documentation of small monuments using mobile mapping in the municipality Morávka

Anotace: Cílem této práce je zdokumentování drobných kulturních památek na území obce Morávka. Drobné památky představují velmi rozmanitou škálu objektů. Prošly dlouhým vývojem a dnes jsou jejich původní funkce nahrazovány novými. Jejich budoucnost někteří vidí v cestovním ruchu. Je možné tuto myšlenku aplikovat i na objekty nacházející se na území obce Morávka? Dokumentování v terénu bude probíhat za pomocí metody mobilního mapování. Součástí práce bude také popis veškeré přípravy, jež mobilnímu mapování předcházelo. Nejprve dojde k rešerši datových zdrojů za účelem lokalizování co největšího počtu drobných památek v terénu. Dále popíši průběh vytváření geodatabáze, její publikaci a přípravu mapových podkladů potřebných pro terénní mapování. Součástí bude také ukázka dokumentace vybraného objektu za pomocí mobilní aplikace, jež bude v průběhu celého mapování využívána. Po dokončení terénního mapování budou výsledky zpracovány, sumarizovány a vizualizovány několika mapovými výstupy. Nakonec navrhnu možná řešení pro další počínání zahrnujíce turistická řešení a možnosti obnovy drobných památek.

Abstract: The aim of this work is to document small cultural monuments in the territory of the municipality Morávka. Small monuments represent a very various scale of objects. They came through a long evolution and nowadays their original functions are replaced by new ones. Some people see their future in tourism. Is it possible to apply this idea even to the objects that are located in the territory of the municipality Morávka? Documentation in field will be done using mobile mapping method. Part of the work will also be description of the whole preparation, which preceded mobile mapping. At first it needs to be done a research of data sources to locate as great number of small monuments in field as possible. Then I will describe process of creating the geodatabase, its publication and preparation of base maps that are necessary for the proces of field mapping. This thesis will also include an example of documentation of chosen object by the use of mobile application, which will be used during the whole mapping. After finishing the field mapping the results will be processed, summarized and visualized by several map outputs. At last I will suggest possible solutions for further actions including tourist solutions and possibilities of renovation of small monuments.

Klíčová slova: Morávka, drobné památky, dokumentace, mobilní mapování, cestovní ruch, ArcMap, Collector for ArcGIS

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Luděk Krtička

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=43917 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

POSKEROVÁ, Denisa. Dokumentace drobných památek pomocí mobilního mapování na území obce Morávka. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2018 09:44, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz