Bc. Alena Kubíčková

Diplomová práce

Specifika práce učitele na málotřídní škole se zaměřením na žáky se specifickými poruchami učení

Specifics of teachers's at one-room schools focusing on pupils with specific learning difficulties
Anotace:
Diplomová práce se zabývá specifickou prací učitele na málotřídní škole a zaměřuje se na zde integrované žáky se specifickými poruchami učení. Teoretická část práce popisuje legislativní rámec vzdělávání, pojem specifické poruchy učení, jejich projevy a etiologii, vysvětluje pojem málotřídní škola, zabývá se vývojem osobnosti jedince mladšího školního věku, rodinou a preferováním výchovných stylů, …více
Abstract:
Diploma work is dealing with specific teacher’s work at small school and focuses on integrated pupils with unique learning disorders. Theoretical section describes legislative frame of education, term specific learning disorder, its symptoms and etiology. It is also explaining term small school, is dealing with personality development of the elementary school age, family and preferable upbringing styles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2014
  • Vedoucí: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta