David Švec

Bakalářská práce

Sebehodnocení organizace s využitím EFQM Modelu Excelence

Selfassessment of Organisation according to EFQM Excellence Model
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o sebehodnocení organizace s využitím EFQM Modelu Excelence. V teoretické části popisuji jednu z metod systémového měření, což znamená sebehodnocení, dále jsem popsal všechny formy sebehodnocení. Následně v teoretické části je detailně popsán EFQM Model Excelence. V praktické části je popsáno, jak postupovat při realizaci sebehodnocení v organizaci, kterou jsem si vybral …více
Abstract:
This bachelor work dissertates about selfevaluation of organization using EFQM Model Excelence. In theoretical section I described one of the metod of system measurement, which means selfevaluation, further I described all forms of evaluation. Consequently there is detailed description of EFQM Model Excelence in theoretical section. In practical section is described procedure for realization of selfevaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Milan Hutyra
  • Oponent: Jaromír Joukl

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava