Oldřiška Svobodová

Diplomová práce

Zhodnocení plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Olomouckém kraji

Evaluation of the Fulfilment of the Obligatory Disabled People Employment Criterion in Olomouc Region
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením v Olomouckém kraji. V teoretické části je vymezen pojem osoby se zdravotním postižením, povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a způsob plnění této povinnosti v souladu se zákonem č. 423/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“). V praktické části …více
Abstract:
The Diploma thesis focuses on the obligation of employing people with disabilities in the Olomouc region. The theoretical part defines the concept of persons with disabilities, the obligation of employing persons with disabilities and the way to fullfill this obligation in accordance with Act No. 423/2004 Coll., The Employment Act, as amended (hereinafter the "Employment Act"). In the practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2019
  • Vedoucí: Ivana Vaňková
  • Oponent: Vojtěch Beck

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava