David Padých

Bachelor's thesis

Penetrační testy v IP telefonii

Penetration Tests in IP Telephony
Abstract:
Metoda penetračních testů se v současnosti využívá nejčastěji pro detekci úrovně zabezpečení síťových prvků v dané infrastruktuře. V komerční i nekomerční oblasti existuje několik nástrojů, které tyto testy realizují. Cílem této bakalářské práce je analýza současného stavu těchto nástrojů, převážně z pohledu podpory penetračních testů pro SIP prvky IP telefonie. Dále tato práce definuje a klasifikuje …more
Abstract:
The method of penetration tests at present most frequently used to detect levels of network security elements in the infrastructure. In the commercial and noncommercial areas, there are several tools that implement these tests. The aim of this thesis is to analyze the current status of these instruments, mainly in terms of penetration testing support for the SIP IP telephony features. This thesis defines …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 7. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 8. 2011
  • Supervisor: Filip Řezáč
  • Reader: Eliška Ochodková, Eliška Ochodková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava