Lukáš Křetinský

Bakalářská práce

Zpřesňování měření polohy s použitím GPS

Refining of GPS position
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá metodikou zpřesňování měření polohy pomocí systému GPS. V úvodu je popsán teoretický základ o globálních navigačních satelitních systémech, konkrétně GPS, Galileo a jejich porovnání. Dále je zde popis metod zpřesňující měření pomocí GPS i faktory ovlivňující přesnost právě tohoto systému a jejich zdroje. Na základě pochopení teoretické části je vybrán GPS OEM modul AC12 od …více
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with the methodology of refining the position measurement by means of GPS. The introduction gives the description of theoretical basis of global navigation satellite systems, in particular GPS and Galileo, and their comparison. It also describes the method refining the measurement by means of GPS, as well as the factors affecting the accuracy of this system, and the sources …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: David Fojtík
  • Oponent: David Vojtek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava