Lucie Sztalmachová

Diplomová práce

Hodnocení finanční výkonnosti vybraného podniku v průmyslovém odvětví a jeho srovnání s odvětvím s využitím benchmarkingu

Financial Performance Evaluation of the Chosen Company in the Industrial Sector and Its Comparison with Industrial Sector Using Benchmarking
Anotace:
Autor diplomové práce hodnotí finanční výkonnost podniku ve srovnání s odvětvím, ve kterém podnik působí za období 2004-2010. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části práce je uvedena podstata finanční analýzy a jednotlivých poměrových ukazatelů, postup pyramidového rozkladu, charakteristika bonitních a bankrotních modelů, ukazatele EVA a popis procesu benchmarking. V …více
Abstract:
The author of the thesis assesses the financial performance of the company in comparison with the industry in which the company operates for the period 2004-2010. The work is divided into part of the theoretical and practical. In the theoretical part of the work is given the nature of the financial analysis and the different ratios, the procedure of the pyramid decomposition, characteristics of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: Dana Dluhošová
  • Oponent: Kateřina Zelinková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava