Tomáš Prostějovský

Bakalářská práce

Vliv přípravy oxidů kovů na bázi titanu a zirkonu pomocí přetlakových a superkritických tekutin na fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého

Effect of preparation of metal oxide based on titania and zirconia by supercritical and pressurized fluids on the photocatalytic reduction of carbon dioxide
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vlivem poměrů oxidu titaničitého a oxidu zirkoničitého na fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého. Hlavním cílem fotokatalytické redukce oxidu uhličitého je jeho přeměna na méně škodlivé a lépe využitelné látky. Fotokatalytická redukce oxidu uhličitého probíhala ve vsádkovém reaktoru v prostředí vodného roztoku hydroxidu sodného se suspendovaným fotokatalyzátorem (ZrxTi1 …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the study of the effect of ratios of titanium dioxide and zirconium dioxide on the photocatalytic reduction of carbon dioxide. The main goal of the photocatalytic reduction of carbon dioxide is its conversion into harmless and more useful substances. Photocatalytic reduction of carbon dioxide was performed in a batch reactor in the aqueous sodium hydroxide solution with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Kamila Kočí
  • Oponent: Ivana Troppová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava