Nela Ambrožová

Disertační práce

Fotokatalytická redukce CO2 na modifikovaném TiO2

Photo Catalytic Reduction of CO2 to Modified TIO2
Anotace:
Disertační práce se zabývá vlivem modifikování oxidu titaničitého cerem, platinou mědí a grafitizovaným nitridem uhlíku na fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého. Celkem byly zkoumány 4 série fotokatalyzátorů. První série byla tvořena fotokatalyzátory dopovanými cerem, které byly připraveny metodou sol-gel s následnou kalcinací. Tyto fotokatalyzátory obsahovaly 0,3-0,8 mol. % ceru. Druhá série fotokatalyzátorů …více
Abstract:
The dissertation thesis deals with the influence of titanium dioxide modification by cerium, platinum, cooper and graphitized carbon nitride on photocatalytic reduction of carbon dioxide. A total of 4 sets of photocatalysts were investigated. The first set consisted of cerium-doped photocatalysts, which were produced by sol-gel method followed by calcination. These photocatalysts contained 0.3 – 0 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 4. 2019
  • Vedoucí: Kamila Kočí
  • Oponent: Michal Přibyl, Vlastimil Matějka, Olga Šolcová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta materiálově-technologická

Doktorský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Procesní inženýrství