Theses 

Financování zdravotní péče v České republice s ukázkou modelů financování zdravotní péče ve vybraných zemích a judikaturou v této oblasti – Mgr. Jana Konečná, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Jana Konečná, Ph.D.

Rigorózní práce

Financování zdravotní péče v České republice s ukázkou modelů financování zdravotní péče ve vybraných zemích a judikaturou v této oblasti

Financing Health Care in the Czech Republic Demonstration Model of financing Health Care in Selected Countries and Case this area

Anotace: Rigorózní práce je zaměřena na oblast financování zdravotní péče nejen v České republice, ale i v jiných zemích. Hlavním záměrem a cílem této práce je přiblížit specifickou problematiku dlouhodobé udržitelnosti systému financování zdravotnictví.Hlavními metodami práce jsou metody popisné, metody analýzy veřejné politiky, morfologická analýza a metoda srovnávací, doplněné o prezentační schémata. Práci lze chápat jako přehlednou charakteristiku finančních toků v systému zdravotnictví jako celku, specifikaci finančních toků v jednotlivých zdravotnických zařízeních a také jako rozbor možných způsobů jejich vynakládání poskytovateli zdravotní péče.

Abstract: Rigorous work is aimed at area of financing of health care not only in The Czech Republic but also in the other countries.The main aim and objective of this work is to bring specific issues of long -term sustainability of the funding health servise. The goal of my work was afford by means of exact descriptions, analysis of public politic,morphological analysis and the comparative method, supplemented by the presentation schemes. The work can be seen as a clear characteristic of financial flows in the health system as a whole, the specification of financial flows in the individual health equipment and also as an analysis of possible ways of spending their health care providers.

Klíčová slova: zdraví, zdravotnictví, zdravotní péče, zdravotnická zařízení, zdravotnický systém, financování, úhrady, finanční toky, modely financování, judikatura health, health servis, health care, medical facilities, health system, financing, payment, financial flows, models of financing, jurisprudence

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 11. 2010
  • Oponent: JUDr. Petra Adámková, Ph.D., doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 02:27, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz