Tadeáš Prokeš

Diplomová práce

Vliv působení tepla na odolnost vybraných typů povrchových úprav

Influence of Heat on the Fire Resistance of Selected Types of Surface Treatings
Anotace:
PROKEŠ, Tadeáš. Vliv působení tepla na odolnost vybraných typů povrchových úprav. Ostrava, 2019. Diplomová práce, VŠB – Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství, 59 s. Diplomová práce se zabývá problematikou ovlivnění povrchových úprav ocelových konstrukcí teplem, které může být indukováno například požárem. Pro vybrané vhodné typy povrchových úprav budou provedeny experimentální …více
Abstract:
PROKEŠ, Tadeáš. Influence of Heat on the Fire Resistance of Selected Type sof Surface Treatings. Ostrava, 2019. Diploma thesis. VSB – Technical University od Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 59 p. The diploma thesis deals with the issue of influencing the surface finishes of steel structures by heat, which can be induced for example by fire. Experimental measurements will be made for selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: Miroslav Mynarz
  • Oponent: Petr Lepík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava