Natálie Koloničná

Bakalářská práce

Odezva organismu ženy na pobyt v protichemických ochranných oděvech

Response of the Woman's Organism to the Stay in Chemical Protective Clothing
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá odezvou organismu ženy na pobyt v protichemických ochranných oděvech a vlivem fyzické i psychické zátěže, které je žena vystavena. První kapitola podává přehled ochranných protichemických oděvů a jejich rozdělení. Ve druhé kapitole jsou popsány základní reakce organismu na pobyt v ochranném protichemickém oděvu a využití těchto sdělení pro výsledné vyhodnocení naměřených …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with a reaction of women body on physical and mental affection during the stay in the chemical protection suit. First chapter is about summary of chemical protection suits and about explanation of their classification conditions. In second chapter, basic organism reactions on stay in the chemical protection suit are explained and it also gives us information about measurement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: Šárka Bernatíková
  • Oponent: Jiří Slabotinský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu