Sandra Celárková

Diplomová práce

Regenerace a zpracování použitých sorbentů na bázi jílových minerálů

Reprocessing and treatment of used sorption materials on the basis of clay minerals
Anotace:
Diplomová práce se zabývá sledováním stability nepolárních organických látek v organicky modifikovaných formách jílů. Organofilní jíly jsou využívány v enviromentálních technologiích pro své výborné sorpční schopnosti. Za zástupce organofilních jílů byly vybrány vermikulit a montmorillonit, v obou případech po modifikaci s hexadecyltrimethylamoniovými (HDTMA) a hexadecylpyridiniovými (HDP) kationy …více
Abstract:
This thesis deals with observing of stability of non-polar organic compounds after their sorption in organically modified clay minerals. Vermiculite and montmorillonite modified with hexadecyltrimethylammonium (HDTMA) and hexadecylpyridinium (HDP) cations were used as representatives of organoclays. All prepared organoclays were consequently used for sorption of naphthalene vapor. For desorption of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: Daniela Plachá
  • Oponent: Gražyna Simha Martynková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava