Theses 

Genocida ve 20. století (holocaust, Arméni, Rwanda, Jugoslávie) – Bc. Edita Harásková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství občanské výchovy pro základní školy

Bc. Edita Harásková

Diplomová práce

Genocida ve 20. století (holocaust, Arméni, Rwanda, Jugoslávie)

Genocide in 20th century (holocaust, Armenians, Rwanda, Yugoslavia)

Anotace: Tato diplomová práce „Genocida ve 20. století (holocaust, Arméni, Rwanda, Jugoslávie)“ se zabývá představením a srovnáním různých druhů genocid, které probíhaly zejména na území Evropy, Asie a Afriky během 20. století. Základní pojmy, se kterými budu ve své práci pracovat, jsou tyto: genocida, holocaust, Arméni, lidská rasa, národ, náboženství, judaismus, antisemitismus, občanská válka. Součástí bude i didaktická část, kde zahrnu tuto problematiku do hodin občanské výchovy – zejména do tematických celků „Člověk ve společnosti“ a „Mezinárodní vztahy, globální svět“. V didaktické části se pokusím vhodně zpracovat i zahrnutí průřezového tématu „Výchova demokratického občana“ a „Multikulturní výchova“.

Abstract: Diploma thesis “Genocide in 20th century (holocaust, Armenians, Rwanda, Yugoslavia)” deals with introducing and comparing different types of genocide, which conducted especially in Europe, Asia and Africa in 20th century. Main concepts of this thesis are: genocide, holocaust, Armenians, human race, nation, religion, Judaism, antisemitism, civil war. The part of this thesis is also didactic portion, where will be this problem included into lessons of Civics – especially into thematic units “Man in society” and “International relationships, global world”. I also try to compile crosscutting theme “Education for democratic citizenship“ and „Multicultural education“.

Klíčová slova: Genocida, holocaust, vyhlazování, nadřazenost, lidská rasa, národ, náboženství, Arménie, Rwanda, Jugoslávie.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 04:37, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz