Theses 

Jak vnímájí evoluční teorii studenti středních škol? – Mgr. Kateřina Jaskulková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Kateřina Jaskulková

Bakalářská práce

Jak vnímájí evoluční teorii studenti středních škol?

How is the perception of evolution theory by high school students?

Anotace: Cílem bakalářské práce je vytvořit a ověřit výzkumný nástroj k zjištění jak vnímají evoluční teorii studenti středních škol, který byl vlastní konstrukce. Výzkumný nástroj je rozdělen do dvou částí (demografické údaje, 34 5 - ti stupňových otázek Likertova typu rozděleno do tří kategorií: vědecké vnímání světa, kreacionismus a vnímání vědy. Na zpracování výsledků, které budou uvedeny v grafické podobě, použijeme dvě metody vyhodnocení: 1) analýza rozptylu (ANOVA), která slouží ke zjištění vlivu pohlaví, ročníku, náboženství, bydliště, biologie, frekvence kostela a proč chodí do kostela na jednotlivé kategorie dotazníku. 2) Pearsonův korelační koeficient, který nám slouží k zjištění vztahů mezi jednotlivými kategoriemi.

Abstract: The aim of this bachelor thesis is to develop and test a research tool to investigate the attitudes of high school students to the theory of evolution, which was his own design. The research instrument was divided into two parts (demographic data, 34 5 point Likert - type items divided into three categories: scientific perception of the world, creationism and perception of science. Processing the results that will be presented in graphical form, we use two methods of evaluation: 1 ) analysis of variance (ANOVA), which is used to determine the effect of gender, class, religion, residence, biology, frequency of church and why they go to church on individual categories of the questionnaire. 2) Pearson correlation coefficient that we used to determine relationships between categories.

Klíčová slova: dotazník, evoluční teorie, darwinismus, kreacionismus, postoj, studenti středních škol questionnaire, evolutionary theory, darwnism, creationsm, opinion, high school students

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.
  • Oponent: PhDr. Kateřina Gažová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 13:06, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz