Marcela Vašatová

Diplomová práce

Role místního koeficientu daně z nemovitých věcí v rozpočtech vybraných obcí

Role of the Local Real Estate Tax Coefficient in the Budgets of Selected Municipalities
Anotace:
Cílem diplomové práce je zhodnotit roli místního koeficientu daně z nemovitostí v rozpočtech vybraných obcí prostřednictvím změny způsobené volbou místního koeficientu podle § 12 zákona č. 338/1992 Sb. Role je hodnocena prostřednictvím změn v počtech místních koeficientů a prostřednictvím změny v příjmech obcí (v procentním vyjádření) v letech 2013 - 2020. Z provedeného šetření vyplynulo, že změna …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to evaluate the role of the local real estate tax coefficient in the budgets of selected municipalities through a change caused by the choice of the local coefficient according to § 12 of Act No. 338/1992 Coll. The role is evaluated through changes in the number of local coefficients and through a change in the income of municipalities (in percentage terms) in the years …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2021
  • Vedoucí: Jiří Bečica
  • Oponent: Petr Tománek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava