Petr Hadinger

Diplomová práce

Návrh systému pro identifikaci vozidel přepravujících nebezpečné látky tunely v transevropské dálniční síti při využití dálničního informačního systému

A Proposal for the System of Identification of Vehicles Transporting Hazardous Materials through Tunnels in the Transeuropean Motorway Network Using a Motorway Information System
Anotace:
Diplomová práce se zabývá identifikací vozidel přepravujících nebezpečné věci dálničními tunely. V práci jsou charakterizovány nebezpečí související s přepravou nebezpečných věcí tunely na pozemních komunikacích. Práce popisuje možnosti využití dopravních telematických dat pro identifikaci vozidel přepravujících nebezpečné věci. V práci je navržena možnost využití stávajícího informačního systému pro …více
Abstract:
The thesis puts mind to the identification of vehicles for hazardous material transport through the motorway tunnels. In the thesis are described risks of transportation hazardous substances through the road tunnels. The thesis describes options of usage telematic data in identification of the vehicles for hazardous material transport. In the thesis is designed option of assimilation systems for monitoring …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: Jana Drgáčová
  • Oponent: Petr Bebčák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu