Theses 

Ošetřovatelská péče o rodičku a novorozence v podmínkách přednemocniční neodkladné péče – Petr KADEŘÁBEK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Petr KADEŘÁBEK

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče o rodičku a novorozence v podmínkách přednemocniční neodkladné péče

Nursing care for the mother who has just given birth and for the newborn in the conditions of prehospital emergency care

Anotace: Ošetřovatelskou péči o rodičku a novorozence vykonává jako člen výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby nelékařský zdravotnický pracovník. Nelékařským zdravotnickým pracovníkem se rozumí všeobecná sestra se specializací, nebo zdravotnický záchranář. Zdravotnický záchranář se může během své praxe setkat s probíhajícím, nebo dokončeným porodem mimo nemocniční prostředí. Má k dispozici pouze porodnický balíček a jiné standardní vybavení vozu zdravotnické záchranné služby. I přes tento handicap oproti nemocničnímu zařízení musí zdravotnický záchranář, stejně jako v jiných akutních situacích odvést profesionální výkon. Poskytnout matce a novorozenci maximální péči a především minimalizovat ohrožení jejich života. Jeho úkolem je proto být adekvátně teoreticky a prakticky připraven k odvedení porodu v terénu včetně následné ošetřovatelské péče o rodičku a novorozence mimo zdravotnické zařízení. Bakalářská práce na téma ,,Ošetřovatelská péče o rodičku a novorozence v podmínkách přednemocniční neodkladné péče" je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá probíhajícím porodem mimo nemocniční zařízení za přítomnosti zdravotnického záchranáře bez dočasné přítomnosti lékaře záchranné služby. Mezi hlavní body v této bakalářské práci patří vybavení vozu zdravotnické záchranné služby k porodu, vyšetření rodičky, transport rodičky a plodu in utero, tedy v děloze do nemocničního zařízení, odvedení porodu v mimonemocničním prostředí a následná ošetřovatelská péče o rodičku a novorozence. Z důvodu obsáhlosti daného tématu se zabývám výhradně fyziologickým porodem a nezahrnuji veškeré komplikace, které mohou porod provázet. Výzkumná část bakalářské práce si kladla za cíle zmapovat teoretické znalosti a tím i praktické zkušenosti zdravotnických záchranářů s již probíhajícím porodem v přednemocničních podmínkách, včetně následné ošetřovatelské péče o matku a novorozence. V souvislosti s cíli byla stanovena hypotéza, že zdravotničtí záchranáři mají dostatečné teoretické znalosti v souvislosti s již probíhajícím porodem včetně následné ošetřovatelské péče o matku a novorozence. V této práci byl uplatněn kvantitativní výzkum, metoda dotazování, technika dotazník. Jako techniku dotazování byl použit tištěný standardizovaný dotazník, který byl anonymní. Dotazníková data byla získávána od února do března 2013. Cílovou skupinou byli zdravotničtí záchranáři pracující na Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje. Velikost zkoumaného vzorku činil 102 osob. Pro potvrzení dané hypotézy byla určena konkrétní oblast otázek se sedmnácti otázkami zaměřenými na ošetřovatelskou péči o rodičku a novorozence. Odpovědi na tyto otázky byly sečteny, zpracovány a vyhodnoceny SPSS programem a následně vloženy do přehledných tabulek. Každá otázka byla následně statisticky vyhodnocena chí - kvadrát testem. Dostatečná úroveň teoretických znalostí byla prokázána pouze u deseti otázek, zbylých sedm otázek nedosahovalo určené dostatečné hladiny statistické významnosti. Z výzkumného šetření tedy vyplývá, že zdravotničtí záchranáři nemají dostatečné teoretické znalosti a tím tedy byla stanovená hypotéza zamítnuta. Příčinou tohoto zjištění je pravděpodobně nízká četnost porodnických situací v podmínkách přednemocniční neodkladné péče. Tato práce by především měla posloužit studentům a zdravotnickým záchranářům, jako zdroj a souhrn potřebných informací zejména v oblasti porodu v přednemocniční neodkladné péči a ošetřovatelské péče o rodičku a novorozence. Výsledky výzkumného šetření by mohly být p

Anotace: rvotním impulsem pro zavedení odborných seminářů obsahující teoretickou část ale i praktický nácvik zaměřených na porodnické situace v přednemocničních podmínkách.

Abstract: The nursing care for the woman who has just given birth and for the newborn is performed by a member of the medical rescue service team, i.e. by a non-medical health professional. A non-medical health professional is considered a specialized nurse or a paramedic. During his career a paramedic may encounter the ongoing or the completed childbirth out of the hospital environment. He has merely a maternity package and other standard equipment of the rescue service vehicle at his disposal. However, in spite of this handicap, when comparing the hospital facilities, the paramedic must carry out the same professional performance, equally as in other acute situations. It is vital to offer the mother and the newborn the maximum of care and above all, to minimalize the threat to life. His task is therefore to be both theoretically and practically prepared for the childbirth in the field, including the following care for the mother and for the newborn in the conditions out of a healthcare institution. The bachelor thesis dealing the topic ?Nursing care for the mother who has just given birth and for the newborn in the conditions of prehospital emergency care? is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with the ongoing delivery with the presence of a paramedic and with the temporary absence of a doctor. Among other points the bachelor work deals with the equipment of the rescue team vehicle suitable for the delivery, with medical examination of the woman, transport of the woman and the foetus in utero (i.e. in the uterus) to the hospital, accomplishment of the childbirth out of the hospital environment and the following nursing care for the woman and the newborn. Due to the complex topic, I deal exclusively with the physiological childbirth, without including all possible complications that might accompany the delivery. The research of the bachelor thesis examines both the theoretical knowledge and the practical experience of the paramedics with an on going childbirth in prehospital conditions, including the following nursing care for the woman and the newborn. In connection with the objectives, the hypothesis has been set ? the paramedics have sufficient theoretical knowledge with on going deliveries including the following nursing care for the woman and the newborn. The quantitative research, the method of questioning and the questionnaire have been applied. As a technique of questioning a printed, standardised and anonymous questionnaire has been used. The data were being collected since February to March 2013. The paramedics from the medical rescue service of the South Bohemia were chosen as a target group, forming together the sample of 102 persons. In order to confirm the given hypothesis, a set of specific seventeen questions focused on the nursing care for the woman and the newborn have been determined. The responses were counted, elaborated by the SPSS program and inserted into synoptic tables. Each question has been then statistically interpreted by the Pearson's chi-squared test. All in all, the adequate level of the theoretical knowledge was proved only in case of ten questions, the rest of the questions did not reach the sufficient level of the statistic importance. Therefore, it results from the research that paramedics do not have sufficient theoretical knowledge; the hypothesis has been then rejected. The reason is probably due to low frequency of childbirth situations in conditions of the prehospital emergency care. This work should serve especially to students and paramedics as a source and the summary of the information needed, mainly in the domain of the childbirth in the prehospital emergency care and nursing care for the woman and the newborn. The results of the research may become an impulse for launching special seminars dealing with both theoretical part and the practical rehearsal for the maternity situations in prehospital conditions.

Klíčová slova: novorozenec, porod, porodnický balíček, rodička, zdravotnický záchranář

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013
  • Zveřejnit od: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Picková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

KADEŘÁBEK, Petr. Ošetřovatelská péče o rodičku a novorozence v podmínkách přednemocniční neodkladné péče. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 07:11, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz