Theses 

Specifika pracovněprávní úpravy zaměstnanců územně samosprávných celků – Bc. Helena Poupěová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Helena Poupěová

Diplomová práce

Specifika pracovněprávní úpravy zaměstnanců územně samosprávných celků

Specific of Labor Law Regulation of Employees of Territorial Self-governing Units.

Anotace: Tato diplomová práce je zaměřena na specifika pracovněprávní úpravy zaměstnanců územně samosprávných celků. V práci je rozlišeno, kdo je a kdo není úředníkem. Bude uvedeno, v jakém zaměstnaneckém poměru se úředník nachází. Dále se práce zabývá vztahem zákoníku práce a zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících. Zákon o úřednících obsahuje jistá specifika oproti zákoníku práce z důvodu požadavku na kvalitní, efektivní a nestranný výkon veřejné správy. Tato specifika si ukážeme na pracovních podmínkách, vzdělávání, převedení na jinou práci, odvolání z funkce a zvýšených povinnostech úředníků.

Abstract: This thesis is focused on the Specific of Labor Law Regulation of Employees of Territorial Self-governing Units. There is distinguished who is officer of a Self-governing local area entity and who not. There will be mention in what employment relation are officers of Self-governing local area entity. Further the work deals with relation with Labour code and Act no. 312/2002 Coll. on officers of territorial self-governing units. The Act no. 312/2002 Coll. on officers of territorial self-governing units includes some specific compared to Labour code because of requirements of quality, effective and impartial execution of public administration. We will show these specific on working condition, education, transfer to another work, remove from office and increased duties of officer of Self-governing local area entity

Klíčová slova: zákoník práce, zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících, úředník, pracovní podmínky ve veřejném sektoru, specifika pracovněprávní úpravy úředníka, vzdělávání Labour code, Act no. 312/2002 Coll. on officers of territorial self-governing units, Self-governing local area entity, working condition in public sector, the Specific of Labor Law Regulation of officer of a Self-governing local area entity, education

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Jan Horecký, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 04:14, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz