Filip Znoj

Bakalářská práce

Polohopisné a výškopisné zaměření vodní plochy v k.ú. Svárov u Uherského Hradiště

Planimetric and Altimetric Survey of the Water Surface in c.u. Svárov near Uherské Hradiště
Anotace:
Obsahem této bakalářské práce je polohopisné a výškopisné zaměření skutečného stavu vodní plochy v katastrálním území Svárov. Cílem práce je vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení vodní plochy. Práce popisuje zaměření v terénu, zpracování naměřených dat a vyhotovení účelové mapy. Při terénních pracích byla využita technologii GNSS a měření univerzálním měřicím přístrojem.
Abstract:
The content of this bachelor thesis is a topographic and elevation survey of the actual state of the water area in the cadastral area of Svárov. The aim of the work is to make a geodetic part of the documentation of the actual design of the water surface. The work describes the field measurements, processing of measured data and making a purpose map. GNSS technology and a universal measuring device …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2022
  • Vedoucí: Hana Staňková
  • Oponent: Rostislav Dandoš

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava