Theses 

Tvořivost a osobní pohoda dětí předškolního věku v klasických a lesních mateřských školách – Mgr. Lenka Frimlová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Lenka Frimlová

Diplomová práce

Tvořivost a osobní pohoda dětí předškolního věku v klasických a lesních mateřských školách

Creativity and well-being of preschool children in classical and outdoor (forest) kindegartens

Anotace: Anotace: Tématem diplomové práce jsou specifika lesních mateřských škol v České republice a vliv principů lesní pedagogiky na rozvoj tvořivosti a na osobní pohodu předškolních dětí. Cílem této studie je jednak nabídnout ucelený teoretický pohled na problematiku lesní pedagogiky, jednak také provést empirické srovnání dětí z lesních a klasických mateřských škol v úrovni tvořivosti a osobní pohody. Dílčím cílem bylo také zjistit motivace rodičů pro umístění svých dětí do lesních mateřských škol. Do výzkumu bylo zapojeno celkem 101 předškolních dětí ve věku 4 – 6 let z klasických i lesních mateřských škol a jejich rodičů, jako výzkumné nástroje jsme použili Urbanův figurální test tvořivosti (Kováč, 2002) a dotazník kvality života dětí (KINDL, Ravens-Seiberer, Bullinger, 1998). Pro získání osobních zkušeností a motivací rodičů jsme vytvořili dotazník s otevřenými otázkami. Analýzu dat jsme provedli pomocí programu SPSS Statistics 21. Analýza dat prokázala statisticky významný rozdíl v úrovni tvořivosti dětí a to ve prospěch dětí z lesních mateřských škol. Statisticky významně vyšší skóry získaly děti z lesních mateřských škol i v subjektivním vnímání osobní pohody. Hypotéza, že pedagogové a rodiče dětí z lesních mateřských škol hodnotí osobní pohodu těchto dětí jako vyšší v porovnání s pedagogy a rodiči dětí z klasických mateřských škol nebyla potvrzena. Při zpracování dat z dotazníků týkajících se motivace rodičů pro výběr lesní mateřské školy se jevil jako nejdůležitější pozitivní vliv přírody na dítě, z dalších motivů rodiče uváděli zejména respektující výchovný styl, menší kolektiv dětí a tedy individuální přístup k dětem, možnost celodenního pohybu, budování fyzické odolnosti dětí a nižší nemocnost.

Abstract: Abstract: The topics of my thesis are the specifics of outdoor kindergartens in the Czech Republic and the impact of forestry principles on developing creativity and personal well-being of preschool children. The aim of this study is both complex theoretical summary of issue of forest pedagogy and empirical comparison of children from outdoor and classical nursery schools in the level of creativity and personal well-being. The secondary aim was also to find out the motivation of parents to place their children into the outdoor kindergartens. The survey covered a total of 101 preschool children aged 4-6 years from classic and forest kindergartens and their parents, as research tools we used Urban's figural test of creativity (Kováč, 2002) and Quality of life questionnaire children (Ravens-Seiberer, Bullinger, 1998). To obtain personal experiences and motivations of parents, we created a questionnaire with open questions. Data analysis was performed using SPSS 21. Data analysis demonstrated statistically significant difference in the level of creativity in two groups of children, and in favour of the children of forest kindergartens. Children from outdoor kindergartens had statistically significant higher scores in the subjective perception of well-being. The hypothesis that educators and parents of forest kindergartens evaluate the personal welfare of these children is higher, in comparison with teachers and parents of children from classical kindergartens, has not been confirmed. When processing the data from questionnaires concerning the motivation of parents to select the forest kindergarten was seen as a major positive influence of nature on a child, from other motives parents reported especially respecting parenting style, a smaller group of children, an individual approach to children, building physical resistance of children and lower absenteeism.

Klíčová slova: tvořivost (creativity), osobní pohoda (personal well-being), předškolní děti (preschool children), lesní mateřská škola (outdoor kindergarten, forest kindergarten), lesní pedagogika (forest education)

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Tlapáková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 23:39, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz