Bc. Monika Heinigová

Bakalářská práce

Všichni moji blízcí: Hierarchie citové vazby v rané a střední adolescenci

All My Loved Ones: Attachment hierarchy in early and middle adolescence
Anotace:
Cílem práce bylo zjistit a ověřit vztahy mezi primárními vazbovými osobami a proměnami v uspořádání hierarchie citové vazby s pociťovanou afektivitou adolescentů, se zohledněním vývojových proměn v průběhu dospívání a genderových rozdílů. Pro výzkum byla využita data z projektu Všichni moji blízcí. Pro účely současné studie se výzkumu účastnilo 210 adolescentů ze čtyř kohort, ve věku od 11 do 18 let …více
Abstract:
The purpose of this study was to find out and verify relationships between primary attachment figures, changes in attachment hierarchy and perceived affectivity of adolescents, considering developmental changes during adolescence and gender differences. Data were used from project All my loved ones. For the purposes of present study there were 210 participants from four cohorts, in age from 11 to 18 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Eliška Horská
  • Oponent: Mgr. Kristína Kotrčová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií