Markéta OSTŘANSKÁ

Bakalářská práce

Vliv podmínek odplynění pevných látek na jejich porozitu určenou sorpcí dusíku při 77 K

The effect of degassing conditions of solids on their porosity determined by the nitrogen sorption at 77 K
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na objasnění vlivu různých způsobů odplynění uhlíkatých vzorků na texturní parametry uhlíkatých látek určené pomocí sorpce N2 při 77 K. Na uhlíkatých materiálech - hnědém uhlí, uhlíkatém xerogelu a templátovaném uhlíkatém xerogelu byl sledován vliv teploty odplynění (105 °C - 300 °C) a doby odplynění (10 hod - 36 hod). Byl také sledován vliv tlakově řízeného ohřevu …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on elucidation of various degassing procedures of carbon samples on their textural parameters of determined by N2 sorption at 77 K. The effect of degassing temperature (105 ° C - 300 ° C) and degassing times (10h - 36h) was monitored on carbonaceous materials - sub-bituminous coal, carbon xerogel and templated carbon xerogel. The effect of pressure-controlled heating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Zelenka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OSTŘANSKÁ, Markéta. Vliv podmínek odplynění pevných látek na jejich porozitu určenou sorpcí dusíku při 77 K. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie