Hamoud Mubarak Aldosari

Doctoral thesis

Návrh nového konceptu bezpečnostní vrstvy pro referenční komunikační model Internetu věcí (IoT)

Proposal for a new concept of security layer of the reference model of communication Internet of Things (IoT)
Abstract:
Pro současný svět je stále charakterističtější spojení mezi lidmi prostřednictvím velké škály komunikačních zařízení, bezdrátových sítí, kloudových řešení. Relativně novým fenoménem je technologie Internet of Things (IoT - internet věcí), jejíž rychlý rozvoj již zasahuje do mnoha oblastí každodenního života. Rychlý rozvoj založený i na stávající infrastruktuře, přenosových technologiích a standardech …more
Abstract:
For the contemporary world the connection between people through a variety of communication devices, wireless networks and cloud solutions is becoming more characteristic. The Internet of Things (IoT) is a relatively new phenomenon whose rapid development has been involved in many areas of daily life. The rapid development based on existing infrastructure, transmission technologies and standards presents …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2016
  • Supervisor: Václav Snášel
  • Reader: Nabil Ouddane, František Huňka, Jan Platoš

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Doctoral programme / field:
Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Informatika