Bc. Viola Charčenková

Diplomová práce

Digitální technologie jako prostředek vyšetřování trestné činnosti spojené s motorovými vozidly

Digital technologies as a subject of forensic investigation of vehicle crimes
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou digitálních stop a digitálními technologiemi, které mohou být přínosem pro objasnění vybraných trestných činů spojených s motorovými dvoustopými vozidly. Práce je členěna do kapitol a podkapitol. V první části práce je zohledněn výchozí stav dále řešené problematiky. Praktická část obsahuje analýzu a vyhodnocení získaných poznatků.
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of digital evidence and digital technologies, which can be beneficial for the investigation of selected crimes connected with motor two-track vehicles. The thesis is divided into chapters and subsections. In the first part of the thesis, the initial state of the problem to be solved further is taken into account. The practical part contains the analysis and evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2022
  • Vedoucí: prof. Ing. Roman Rak, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Dagmar Kopencová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.