Theses 

Teorie vztahové vazby v souvislosti k emoční empatii a k atmosféře v pracovních skupinách ve výrobním prostředí – Lucie ŠIMKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lucie ŠIMKOVÁ

Diplomová práce

Teorie vztahové vazby v souvislosti k emoční empatii a k atmosféře v pracovních skupinách ve výrobním prostředí

The theory of Attachment in relation to emotional empathy and atmosphere in working groups within manufacturing environment

Anotace: Tato práce se věnuje vztahu emoční empatie, vztahové vazby a atmosféry v pracovních skupinách v pracovním prostředí. Jedná se o případovou studii v rámci konkrétní výrobní organizace v Olomouckém kraji. Osloveno zde bylo 64 zaměstnanců na technicko-hospodářských pozicích, z nichž se 62 výzkumu zúčastnilo (39 mužů a 23 žen, rozdělených do 12 pracovních skupin). Těmto zaměstnancům byl předložen dotazník, který se skládal z demografických údajů a ze sebeposuzovacích škál: Škála vztahové vazby - ECR, Multi-dimenzionální škála emoční empatie - EES a Škála skupinovej atmosféry - SA, kterou jsme přeložili do češtiny. Celkem v tištěné verzi vyplnilo údaje o sobě a škálu ECR 62 respondentů, 61 respondentů vyplnilo škálu SA a 41 respondentů vyplnilo škálu EES v online verzi. Analýza dat proběhla za pomocí deskriptivní a inferenční statistiky. Vedle popisu jednotlivých pracovních skupin byla zjištěna statisticky významná slabá negativní souvislost mezi vztahovou vyhýbavostí a vnímáním atmosféry ve skupině. Nalezená slabá negativní souvislost mezi vztahovou vyhýbavostí a mírou emoční empatie nedosahovala statistické významnosti, stejně jako nebyly zjištěny další statisticky významné souvislosti mezi proměnnými. Jako nejsilnější prediktor vnímání atmosféry ve skupině se ukázal být T-skór vztahové vyhýbavosti. Za zásadní zjištění také pokládáme, že skupina s bezpečným stylem vazby dosahuje průměrně vyšší míry emoční empatie a průměrně vyššího skóru při vnímání skupinové atmosféry než skupina s nejistými styly vazby, tento rozdíl však není statisticky významný. Hlavní přínos této diplomové práce shledáváme v tom, že svými výsledky může přispět k rozšíření poznání na poli výzkumu aplikace teorie vztahové vazby v pracovním prostředí v českých podmínkách.

Abstract: This thesis deals with the relationship of emotional empathy, attachment and atmosphere in working groups within the work environment. It is a case study of a specific manufacturing organization in Olomouc region. In here, 64 employees at technical-economical positions were asked to participate, 62 of which did (39 males and 23 females, divided into 12 working groups). These employees filled a demographic questionnaire, the Experience in close relationship scale (ECR), Emotional empathy scale (EES) and the Group atmosphere scale (SA). A total of 62 respondents filled the ECR, 61 filled the SA and 41 filled the online version of EES. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics. Aside from the description of each working groups, a statistically significant weak negative correlation was found between avoidance and the evaluation of group atmosphere. The weak negative correlation between avoidance and emotional empathy was not statistically significant and neither were any other correlations between the variables. The strongest predictor of group atmosphere perception was the T-score of avoidance. Another finding is that the group with a safe attachment style shows higher scores of emotional empathy and atmosphere evaluation than the group with unsafe attachment style, but these differences are not statistically significant. The main contribution of this work is the extension of knowledge in the field of attachment theory application in the work environment in the Czech Republic.

Klíčová slova: teorie vztahové vazby, ECR, emoční empatie, pracovní skupina, atmosféra ve skupině

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2015
  • Zveřejnit od: 30. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.11.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 11. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

ŠIMKOVÁ, Lucie. Teorie vztahové vazby v souvislosti k emoční empatii a k atmosféře v pracovních skupinách ve výrobním prostředí. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 13:05, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz