Theses 

PRACOVNÍ MOTIVACE A PRACOVNÍ VÝKON V KONTEXTU TEORIE VZTAHOVÉ VAZBY – Ing. Lenka KONŮPKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Lenka KONŮPKOVÁ

Bakalářská práce

PRACOVNÍ MOTIVACE A PRACOVNÍ VÝKON V KONTEXTU TEORIE VZTAHOVÉ VAZBY

Applying attachment theory and motivation to job performance in the work environment

Anotace: Bakalářská práce se věnuje aplikaci teorie attachmentu v pracovním prostředí. V teoretické části se zaměřuje na teorii vztahové vazby z pohledu Bowlbovy teorie a jeho následovníků a shrnuje současné poznatky teorie attachmentu v oblasti práce a pracovního prostředí. Další část rozebírá teorie pracovní motivace a rozebírá vybrané škály motivace, se kterými následně pracuje i dotazník motivace k práci LMI. Praktická část se již věnuje výzkumu na téma motivace k výkonu, kvality pracovního výkonu, a to vše v kontextu teorie vztahové vazby. Pomocí dotazníku motivace k výkonu LMI, vlastního dotazníku kvality pracovního výkonu a dotazníku vztahové vazby ECR-CZ zjišťuje, zda existuje signifikantní vztah mezi vztahovou vazbou pracovníka, jeho motivací k výkonu a jeho skutečným výkonem posouzeným jeho nadřízeným pracovníkem

Abstract: Bachelor thesis examines the application of attachment theory in the work environment. The theoretical part focuses on the theory of relational links from the perspective Bowlby´s theory and his followers, and summarizes the current knowledge in the field of attachment theory and working environment. Another section focuses on theories of motivation and discusses selected range of motivations, he will subsequently worked questionnaire motivation to work LMI. The practical part is engaged in research on the topic of motivation for performance, quality of work performance, and all this in the context of the theory of relational ties. Using a questionnaire motivation LMI, own questionnaire quality work performance questionnaire and relational ties ECR-CZ determines whether there is a significant relationship between relational bond worker, his motivation to exercise and actual exercise of the assessed his supervisor.

Klíčová slova: teorie vztahové vazby, motivace, pracovní výkon

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Klára Seitlová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=215373 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

KONŮPKOVÁ, Lenka. PRACOVNÍ MOTIVACE A PRACOVNÍ VÝKON V KONTEXTU TEORIE VZTAHOVÉ VAZBY . Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 16:35, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz