Pavel Průša

Bakalářská práce

Hydrické rekultivace hnědouhelného lomu Chabařovice

The Hydrologic Recultivation of Quarry Chabařovice
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá, rekultivací po bývalé těžbě Lomu Chabařovice, který se nachází v oblasti Ústeckého kraje. Vznik a celá problematika začínající těžby, současnost zrekultivovaného lomu a jeho budoucnost. Dále se zabývá využití nově zavodněné jámy, co by jezera Milada.
Abstract:
The thesis deals with the rekultivation after mining, the former Quarry Chabařovice, which is located in the area of Ústí nad Labem region. Formation and the whole issue, starting with mining, the present zrekultivovaného quarry and its future. Also deals with the use of newly wet pit, what would the Lake Milada.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Martin Hummel
  • Oponent: Jiří Lašek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava