Zuzana Řezáčová

Diplomová práce

Návrh modernizace způsobů blokové těžby na lomu Podhorní Újezd

Modernization proposal for block mining methods on the quarry Podhorni Ujezd
Anotace:
Předložená práce se zabývá návrhem na modernizaci těžby v ložisku Podhorní Újezd. Hlavním důvodem vedoucím k modernizaci těžby, byla snaha o změnu způsobu při rozpojovnání, kdy původní technologie pomocí trhacích prací malého rozsahu, bude nahrazena mechanickým způsobem rozpojování pomocí řetězové pily. Práce posuzuje a porovnává parametry dvou nejvhodnějších a dostupných řetězových pil na našem trhu …více
Abstract:
Submitted work deals with the project of mining modernization in the deposit Podhorní Újezd. The main mason for mining modernization was an effort to change the way of disconnecting while the original technology using tearing works of small expanse will be replaced by the mechanical way of disconnecting using chain saw. Work judges and compares parameters of the two most suitable and accessible chain …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2012
  • Vedoucí: Mária Jarolimová
  • Oponent: Pavel Barták, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava