Theses 

Cena jako faktor konkurence v hotelnictví – Bc. Alexandra Kheysman

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství

Bc. Alexandra Kheysman

Diplomová práce

Cena jako faktor konkurence v hotelnictví

Price as competitive factor in hotel industry

Anotace: Diplomová práce se zabývá cenovou konkurencí v oblasti hotelnictví v hlavním městě České republiky – Praze. Práce vychází ze tři části: teoretické, analytické a návrhové. První část je teoretická. Vychází z teoretických informací, které jsem získávala z odborné literatury a z internetu. Hlavně to jsou: základní informace o hotelnictví, analýza trhu a tržního mechanismu, informace o konkurenčním prostředí, vysvětlení pojmu konkurence a jejích typů. Hlavním cílem teoretické částí je také rozbor cenové politiky a rozbor základních pojmů ceny, které jsou nejdůležitějšími faktory na konkurenčním trhu, tedy je také popsána tvorba a funkce cen. V oblasti hotelnictví se částo setkáváme s Revenue&Yield Management, který je důležitou částí řízení hotelu, který charakterizuje ukazatele pro výnosnost ubytovacího úseku. Analytická část obsahuje základní informace o vývoji počtu návštěvníků v Praze za rok 2013-2015. Následně jsem zde uvedla základní informace o internetovém vyhledávači – Trivago.com. Pomocí Trivago.com jsem porovnála pražské ceny za jednotlivé měsíce roku 2016 s cenami vybraných měst ve střední Evropě a s cenami jiných výbraných měst. Důležitá část práce je zaměřena na analýzu vybraných hotelů v Paze a podrobný rozbor faktorů, které nejvíce působí na stanovení ceny. Zde najdeme informace o nejnavštěvovanějších obvodech Prahy v roce 2015, kolik sestavuje kapacita HUZ. Analytická část také obsahuje i vlastní dotazování návštevníků, kteří přijeli do Prahy. Návrhová část navazuje na analytickou část, ve které jsem představila svoje vlastní názory, návrhy a metody zlepšení hotelů v regionu Praha. Návrhy navazují na zlepšení kvality hotelových služeb. Stejně jako návrhy jsem zde popsala také některé metody marketingového výzkumu trhu, zejména způsoby analýzy konkurentů. Dalším návrhem je jak správně stanovit akční cenu, aby hotel dosahl maximalního zisku. A následující návrhy pro hotely, aby při stanovení cen věnovaly pozornost cenám svých konkurentů, aby ceny odpovídaly poloze, kategorii, nabídce hotelu a zaměření na určitý typ klientely.

Abstract: The graduation thesis deals with price rivalry in hotel management business in the capital of the Czech Republic – Prague. The work consists of three parts : a theoretical part, an analytical one, and a project section. The first part treats that theoretical information which was found in professional literature and the Internet, the principal things being: basic facts about hotel industry, the market and market mechanisms analysis, information about the rivalry sphere, explaining of such terms like “competition” and its types. Also, this part includes the analysis of price politics and key notions of price which are the most important factors at the competition market, the process of price creation and its function are described. In the hotel management sphere we often come across the term “Revenue & Yield Management” which characterizes the vital section of hotel running and shows profit figures. The analytical part contains basic data about increase of visitors coming to Prague since 2013 through 2015. Further on I gave main information about the Internet system Trivago.com with the help of which I fulfilled a comparison of Prague prices versus the ones in some other chosen cities of Central Europe and beyond. The comparison embraces certain months of the year 2016. An important part of my work is aimed at the analysis of some chosen Prague hotels and the detailed scrutiny of factors influencing price building the most. Here, we can also find the information about the most popular (among tourists) Prague districts in 2015 and the quantity of hotels there. The analytical part is enriched with my own survey held among tourists coming to Prague. Based on the analytical part is my “last but not least” section of the thesis. In it I offered my own opinion about methods of improving the situation with hotels in Prague. The foundation of improvement is perfecting of hotel service quality, also I described here some methods of marketing research, for instance, ways of one’s rivals work analysis. One more proposal concerned the mechanism of correct setting action prices in order to get the maximum profit for the hotel. Some other approaches which hotels can adopt dictate that hotels ought to pay attention to the prices their rivals offer, to the price correspondence to the location, category and service of the hotel, to the orientation at some certain type of clientele.

Klíčová slova: Konkurence, konkurenční prostředí, cena, cenová politika, region Praha, rivalry, competition, competitors’ environment, price, price politics, Prague region.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Jan Máče, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Petříček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 09:02, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz