Martin Diviš

Master's thesis

Technologický test a analýza lisovacích nástrojů pro vkládání funkčních prvků

Technological Test and Analysis of Pressing Tools for the Insertion of Functional Elements
Abstract:
Diplomová práce se zabývá testem, analýzou a návrhem lisovacích nástrojů, matric, pro technologii lisování funkčních prvků. Materiál pro zkoušky zalisování je běžně používaný ALMg3 tloušťky 2,5 mm a 5,25 mm. Funkčními prvky jsou lisovací matice M6 a M10. Pro různé výšky lisovacího kroužku matric jsou použity různé velikosti lisovacích sil. Změřené pevnostní hodnoty, točivý moment a síla pro vylisování …more
Abstract:
The master thesis deals with test, analysis and design of pressing tools, matrices, for technology of pressing of functional elements. The pressing test material is commonly used with ALMg3 thickness of 2.5 mm and 5.25 mm. Functional elements are the M6 and M10 nuts. Various sizes of pressing forces are used for different heights of the die ring. Measured strength values, torque and force for element …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2018
  • Supervisor: Jiří Hrubý
  • Reader: Radim Trojan

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta strojní

Master programme / field:
Strojní inženýrství / Strojírenská technologie